Tuesday, 28 November 2017

TaqwaOrang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwa (Surat Al-Hujarat: Ayat 13)

Usahalah utk jadi org bertaqwa.

Apa itu taqwa? Taqwa ialah: merasa diri sentiasa diawasi Allah, menunaikan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya (Sayyid Quthb: Tafsir Fi Zhilalil Qura’an)

No comments:

Post a Comment